и мы свяжемся с Вами в течении суток
Ýüz tutmany resmileşdirmek

            +38 (063) 966-9000            

            +38 (063) 966-9000            

и мы свяжемся с Вами в течении суток
Ýüz tutmany resmileşdirmek

Poligrafologlaryň bütin ukrain assosiasiýasy

Biz – 2014-nji ýylda döredilen, Ukrainadaky poligrafologlaryň hünärment jemgyýetçilik birleşigi. 2018-nji ýylda agzalaryň sany – 200-den gowrak. Sanaw.


 

Polygraph association

Kürsiniň ölçegleri

Poligrafologlaryň bütin ukrain assosiasiýasy

Biz – 2014-nji ýylda döredilen, Ukrainadaky poligrafologlaryň hünärment jemgyýetçilik birleşigi. 2018-nji ýylda agzalaryň sany – 200-den gowrak. Sanaw.


 

Poligrafdaky barlaglar barada
Poligrafda (aldaw detektory) barlag – ogurlyklar, adam öldürmeler, kezzapçylyk, terrorçylyk derňelende, şeýle hem işgärler işe kabul edilende barlamak üçin we hususy soraglarda ulanylýan, aldawyň üstüni açmagyň iň häzirki zaman we netijeli usuly
95,8%
Eger-de Siz professional poligrafolog bilen işleseňiz, poligrafda barlaglaryň gazanyp boljak hakykylygynyň göterimi

85%
Şübhelenýänleri barlamak üçin poligraf ulanylanda jenaýatçylyklaryň üstüniň açylyşynyň göterimi

Poligrafologlary okatmak

2014-nji ýyldan bäri biz bir ýüzden gowrak poligrafolog – hünärmenleri taýýarladyk. Okatmak diňe Ukrainada däl-de, eýsem beýleki ýurtlarda hem bolup geçýär.
Okuw geçirilende dünýäniň iň öňdebaryjy usulyýetleri ulanylýar. 15 ýyldan gowrak iş stažy bolan bilermenler, ylymlaryň doktorlary okadýarlar.

Обучение полиграфологов навчання полиграфологив курсы полиграфологов підготовка поліграфологів

Okuw toparlary 5-den 12 adama çenli

де пройти навчання на поліграфолога как стать полиграфологом

Tejribe endiklerini döretmäge aýratyn üns

Морозова вице президент вап обучение полиграфологов навчання поліграфологів вап

Mugallym Morozowa T.R. – psihologiýa ylymlarynyň doktory

барка де вчать на поліграфолога где учат полиграфологов

Mugallym Barko W.I. – psihologiýanyň professory

что сделать чтобы стать полиграфологом курсы полиграфологов

Her bir okuwça şahsy çemeleşme

курси поліграфологів

Okuwçylar elmydama biri-birini synag edýärler

полиграф лафает рубикон акситон риф

Okuwlar Lafayette, Axciton, Rubicon, Rif poligraflarda geçirilýär

Владимир ведмидь директор вап

Biz harbygullukçylary we hukuk goraýjy işgärleri okadýarys

Полиграф RUBICON Детектор лжи детектор брехні Поліграф Рубікон

"RUBICON" ukrain poligrafy

Ýokary tehnologiýaly sensor blogynyň 7 sany hasaba alyş kanaly bar. Markirowka we tehniki maglumat Dünýäniň islendik dilinde bolup biler.
Maksatnama üpjünçiligi hem Dünýäniň islendik dilinde bolup biler.

Датчик кожно-гальванической реакции

Датчик кожно-гальванической реакции

Датчик кожно-гальванической реакции

фиксирует потоодделение и смену электрических потенциалов кожи.

фиксирует потоодделение и смену электрических потенциалов кожи.

Датчик фотоплетизмограммы

Датчик фотоплетизмограммы

Датчик фото-плетизмограммы

фиксирует изменение объема крови.

фиксирует изменение объема крови.

Датчики дыхания полиграфа

Датчики дыхания

Датчики дыхания

фиксируют измениние грудного и брюшного дыхания.

фиксируют измениние грудного и брюшного дыхания.

Датчик пьезоплетизмограммы

Датчик пьезоплетизмограммы

Датчик пьезо-плетизмограммы

фиксирует изменение давления крови в организме.

фиксирует изменение давления крови в организме.

Датчик пьезоплетизмограммы

Датчик тремора

Датчик тремора

фиксирует все движения человека.

фиксирует все движения человека.

Аудио датчик микрофон полиграфа

Аудио датчик

Аудио датчик

фиксирует изменение громкости голоса.

фиксирует изменение громкости голоса.

Poligrafologyň ukrain kürsüsi

Şeýle hem biz poligrafy ulanmak bilen barlaglary geçirmek üçin ýörite kürsüleri ulanýarys. Biziň kürsülerimiz ýeketäkdir we olaryň meňzeş görnüşleri ýok.
Kürsülere dessine synag edilýänleriň görmeýän birnäçe sany tremor datçikleri gurnalýar

кресло полиграфолога крісло поліграфолога polygraph chair

Kürsi owadan we pugta görünýär

кресло полиграфолога крісло поліграфолога polygraph chair
Кресло для проверок на полиграфе крісло для перевірок на поліграфі

Tremoryň datçikleri her bir tirsekligiň aşagyna gurnalýar

датчик тремова в кресле полиграфолога давач тремору в кріслі поліграфолога

Tremoryň datçikleri oturylýan ýere gurnalýar

Kürsi eplenýär, terseklikler aýrylýar

кресло стул для детектора лжи крісло стілець для детектора брехні

Üsti çyzylmaýar we sürtülmeýär

Boýy 155 sm pes bolan adamlar üçin ýörite aşagyna goýulýan enjam bar

Человек в кресле полиграфолога проходит проверку на полиграфе

Tremoryň datçikleri her bir tirsekligiň aşagyna gurnalýar

Halkara hyzmatdaşlyk

Biziň eýýam 10-dan gowrak döwlet, şol sanda Germaniýa, Sudan, Beýik Britaniýa, Arap Emirlikleri, Gruziýa, ABŞ bilen hyzmatdaşlyk tejribämiz bar.
Biz poligrafda barlagy geçirmäge + poligrafologlary okatmaga + "RUBICON" poligrafy Dünýäniň islendik nokadyna getirmäge taýýar!
Biz gepleşikler üçin elmydama açyk.

и мы свяжемся с Вами в течении суток
Ýüz tutmany resmileşdirmek

«POLIGRAFOLOGLARYŇ BÜTIN UKRAIN ASSOSIASIÝASY»
JEMGYÝETÇILIK GURAMASY01021 Ukraina, Kiýew ş., Şelkowiçnaýa köç., 10, ofis 27
+38 044 578 19 00
+38 063 966 90 00
www.polygraph.ua
e-mail: [email protected]

Наверх